Expedice zboží

  1. Osobní odběr

Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná (popř. pověřená). Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat občanským průkazem (popř. pověřením).

  1. Zasílání přepravní službou / Českou poštou.

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Při dodání zboží je kupující – podnikatel povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Na pozdější reklamace kompletnosti zásilky kupujícího - podnikatele nebude brán zřetel. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující - podnikatel povinen neprodleně oznámit dodavateli, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky od dopravce stvrzeno podpisem kupujícího - podnikatele, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok. Je-li kupujícím nepodnikatel nebo spotřebitel, doporučujeme výše uvedený postup rovněž dodržet, lze tím předejít následným sporům o to, kdy vada vznikla. Pokud ovšem kupující - nepodnikatel nebo kupující - spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.