VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VDTRANS s.r.o.

 

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.AromaLiving.cz, provozovaném společností VDTRANS s.r.o., se sídlem Zlatá 163, 250 83 Zlatá, IČO: 03322734, zapsanou v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 103923, u Městského soudu v Praze (dále též jen „společnost VDTRANS s.r.o.“). Společnost VDTRANS s.r.o. lze v případě potřeby kontaktovat těmito způsoby:

Poštou: VDTRANS s.r.o., Zlatá 163, 250 83 Zlatá
Prostřednictvím e-mailové adresy info(zavináč)
aromaliving.cz
Telefonicky: č. +420 724 109 990 (za základní sazbu hovorného
Osobně: po telefonické domluvě na adrese
Zlatá 163, 250 83 Zlatá

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi společností VDTRANS s.r.o., jakožto prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Je-li smluvní stranou kupující - spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi (§ 2079 a násl. občanského zákoníku) také ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810- § 1867 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění. Jestliže je smluvní stranou kupující - nepodnikatel nebo kupující spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též zvláštními ustanoveními o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 - § 2174 občanského zákoníku).

V internetovém obchodě www.aromaliving.cz lze uzavřít kupní smlouvy pouze v českém jazyce, pro uzavření smluv v jiném jazyce lze použít prostředky individuální komunikace (např. e-mail, telefon).

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

II. Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou uzavírá podnikatel a spotřebitel.
 2. Prodávající je podnikatelem, tedy osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Kupujícím je každý člověk nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvy v tomto internetovém obchodě nebo s ním jinak jedná. Vzhledem k platné a účinné úpravě se rozlišuje mezi kupujícím - spotřebitelem, kupujícím - nepodnikatelem a kupujícím - podnikatelem.
 4. Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 5. Kupující – nepodnikatel je pro účely uzavírání smluv v internetovém obchodě www.aromaliving.cz osoba, která není podnikatelem, nebo osoba, která sice podnikatelem je, avšak při uzavírání smlouvy v tomto internetovém obchodě je z okolností zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti. Kupující -nepodnikatel je i kupující - spotřebitel.
 6. Kupující - podnikatel je osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. V případě, že kupující vyplní v objednávce identifikační číslo či jiný údaj o jeho podnikatelské činnosti, bude považován za kupujícího - podnikatele.

III. Kupní smlouva

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Přijetí objednávky je následně spotřebiteli potvrzeno.

Uzavření kupní smlouvy

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách www.aromaliving.cz vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, za uvedených podmínek s výhradou vyčerpání zásob, nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Kupující si z nabídky zboží na webových stránkách www.aromaliving.cz, tedy v internetovém obchodě prodávajícího, vybere požadované položky zboží a jejich množství a poté klikne na tlačítko „objednat“. Po kliknutí na toto tlačítko se otevře okno „Košík-seznam“. Kupující zde má možnost zkontrolovat obsah košíku, vložit do košíku další položky, odstranit některé či všechny položky z košíku a taktéž může změnit množství zboží. Po provedení těchto úprav kupující klikne na tlačítko „vytvořit objednávku“, vyplní požadované údaje (způsob dodání a dodací údaje) a vysloví souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem ve znění účinném v okamžiku podání objednávky. Kliknutím na tlačítko „potvrdit“ je dokončena objednávka kupujícího, která je závazným přijetím nabídky na uzavření smlouvy a vyjadřuje úmysl kupujícího uzavřít kupní smlouvu.

Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení jeho objednávky, toto potvrzení však již nemá na samotné uzavření smlouvy žádný vliv. Přílohou tohoto potvrzení je odkaz na kupujícím odsouhlasené znění obchodních podmínek a reklamačního řádu v textové podobě a souhrn údajů uvedených v objednávce, přičemž tyto údaje uvedené v objednávce, obchodní podmínky i reklamační řád jsou součástí smlouvy. Kupující by si měl potvrzující e-mail uschovat (nevymazat), a to po dobu platnosti záruky, neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek. Od okamžiku vzniku kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny touto smlouvou, obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Kupující - spotřebitel nakupuje zboží za ceny uvedené v internetovém obchodě. Tyto ceny jsou pro spotřebitele uvedeny vždy jako konečné, tj. včetně DPH a všech dalších povinných poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit (např. také recyklační či autorský poplatek). Konečná cena je uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Akční ceny platí do data uvedeného v nabídce nebo do vyprodání zásob s uvedením počtu kusů zlevněného zboží.

V. Platební podmínky

Kupující si může zvolit mezi následujícími způsoby plateb za zboží:

 • platba předem bankovním převodem
 • na dobírku při doručení zboží
 • hotově v sídle společnosti

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

VI. Expedice zboží

 1. Osobní odběr

Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná (popř. pověřená). Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat občanským průkazem (popř. pověřením).

 1. Zasílání přepravní službou.

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou České pošty. Při dodání zboží je kupující – podnikatel povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Na pozdější reklamace kompletnosti zásilky kupujícího - podnikatele nebude brán zřetel. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující - podnikatel povinen neprodleně oznámit dodavateli, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky od dopravce stvrzeno podpisem kupujícího - podnikatele, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok. Je-li kupujícím nepodnikatel nebo spotřebitel, doporučujeme výše uvedený postup rovněž dodržet, lze tím předejít následným sporům o to, kdy vada vznikla. Pokud ovšem kupující - nepodnikatel nebo kupující - spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

VII. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího spotřebitele.

Kupující - spotřebitel má dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy uzavřené v tomto internetovém obchodě bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud je předmětem smlouvy dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě, že je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí první dodávky zboží. Kupující – spotřebitel musí projevit vůli odstoupit od smlouvy. Doporučujeme tak učinit nejlépe formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího: Zlatá 163, 250 83 Zlatá, která zajišťuje snazší prokazatelnost činěného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Kupující – spotřebitel může projevit vůli odstoupit od smlouvy také e-mailem či telefonicky vůči osobě, se kterou kupující- spotřebitel jednal v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.

Kupující - spotřebitel kontaktuje prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (případně s návrhem jiného způsobu vrácení peněz).

Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu bez zbytečného odkladu jeho přijetí v textové podobě.

Uvedené odstoupení stačí prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů odeslat.

Kupující - spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zaslat zboží prodávajícímu zpět nebo mu jej předat na adrese VDTRANS s.r.o., Zlatá 163, 250 83 Zlatá. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující - spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující-spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Pokud kupující - spotřebitel odstoupí smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy kupující - spotřebitel odstoupil od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího - spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání a poplatku za dobírku. V případě nákladů vzniklých v důsledku kupujícím - spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím, jsou náklady na dodání zboží vraceny pouze ve výši ceny nejlevnějšího způsobu dodání, což neplatí v případě nadměrných zásilek). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující - spotřebitel použil pro zaplacení kupní ceny, pokud není výslovně určeno kupujícím - spotřebitelem jinak, nebo pokud to není možné z povahy věci (dobírka, faktura).

Prodávající není povinen kupujícímu vrátit platby dříve, než mu kupující - spotřebitel zboží předá nebo než kupující - spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musí být vráceno bez známek neodůvodněně nadměrného opotřebení. V opačném případě je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu náhradu vzniklého snížení hodnoty vraceného zboží. Kupující - spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Kupující - spotřebitel je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy na výslovnou žádost kupujícího - spotřebitele.

Na platby, které mají být kupujícímu po odstoupení vráceny, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.) pouze s výslovným souhlasem spotřebitele

Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku. Prodávající výslovně upozorňuje, že spotřebitel není oprávněn:

 • - podle § 1837 písm. a) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

Smluvní pokuta a náhrada škody

Smluvní strany se dohodly, že pro případ, kdy prodávající vyexpeduje zboží objednané kupujícím, který není spotřebitelem, a tento kupující zboží od dopravce bezdůvodně nepřevezme, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) ve výši 400,- Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Tato smluvní pokuta je určena na pokrytí vzniklých nákladů na vrácení zboží zpět k dodavateli a administrativní náklady na stornování objednávky a nákupních dokladů.

Pokud je smluvní stranou spotřebitel, může prodávající požadovat pouze náhradu nákladů, které prokazatelně vynaložil na dodání zboží, které spotřebitel bezdůvodně nepřevzal. Náhrada takových nákladů je náhradou škody, nikoliv smluvní pokutou. Právo na odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku však není tímto jakkoliv dotčeno.

VIII. Reklamace

Je-li kupujícím podnikatel, řídí se podmínky reklamace (tj. rozsah, způsob a podmínky uplatnění práv ze záruky za jakost) zejména obecnými ustanoveními o právech z vadného plnění v § 2099 až § 2117 občanského zákoníku a těmito obchodními podmínkami.

Prodávající poskytuje kupujícímu – podnikateli podle § 2113 občanského zákoníku na zboží záruku za jakost. Bližší podmínky (zejména délka záruky a rozsah práv ze záruky za jakost) prodávající kupujícímu-podnikateli sdělí v dodacím listě, který je přiložen k objednanému zboží.

Účinky poskytnutí záruky za jakost má také uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě.

Je-li kupujícím nepodnikatel, řídí se podmínky reklamace (tj. rozsah, způsob a podmínky uplatnění práv z vadného plnění a ze záruky za jakost) zejména ustanoveními § 2113 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku, těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, který je dostupný na adrese https://www.aromaliving.cz/content/6-reklamacni-rad.V případě, že určitá záležitost není upravena výše zmíněnými ustanoveními, obchodními podmínkami ani reklamačním řádem, použijí se obecná ustanovení o právech z vadného plnění v § 2099 až § 2117 občanského zákoníku.

Kupující - nepodnikatel má v souladu s § 2165 občanského zákoníku právo uplatnit práva z odpovědnosti za vady, která se u spotřebního zboží vyskytne v době 24 měsíců od převzetí.

Pokud kupující obdrží jiné než objednané zboží, zašle kupující zboží zpět prodávajícímu, nejlépe v původním obalu a alespoň kopii dodacího listu, a uvede důvod vrácení zboží. Prodávající následně zašle kupujícímu objednané zboží. Náklady na dodání jiného než objednaného zboží zpět prodávajícímu a dodání správného objednaného zboží kupujícímu nese prodávající. Dodání jiného než objednaného zboží se považuje za vadné plnění.

Kupující je při zasílání zboží zpět prodávajícímu z jakéhokoliv důvodu povinen zvolit vhodný obal zásilky a zásilku řádně zabalit tak, aby nedošlo k poškození zasílaného zboží.

IX. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tento nesouhlas lze projevit písemně zasláním žádosti na adresu VDTRANS s.r.o., Zlatá 163, 250 83 Zlatá, nebo e-mailem na emailovou adresu info@aromaliving.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Jednotlivé smlouvy uzavřené s kupujícím - spotřebitelem jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze prodávajícímu, nebude-li s kupujícím - spotřebitelem dohodnuto jinak.

Dozorovým orgánem nad jednáním podnikatele souvisejícím s ochranou osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/).

X. Mimosoudní řešení sporů, Orgán dozoru a Kodex

Je-li to možné, řeší prodávající spory s kupujícím - spotřebitelem smírnou cestou. Za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je oprávněn obracet na Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace (http://www.asociace-sos.cz/). Prodávající se zároveň zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost v případě, že se na SOS-Asociace obrátí kupující - spotřebitel s žádostí o mimosoudní řešení sporu s podnikatelem.

Kupující - spotřebitel je oprávněn podat stížnost či podnět pro porušení právních předpisů na ochranu spotřebitele k dozorovému orgánu, a to k České obchodní inspekci (www.coi.cz).

XI. Závěrečná ustanovení

Kupující podáním objednávky výslovně prohlašuje, že se seznámil s obsahem objednávky, těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Kupující vyslovuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem ve znění účinném v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se po celou dobu svého trvání řídí verzí obchodních podmínek a reklamačního řádu účinnou v době uzavření smlouvy.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné a účinné od 25. 11. 2018.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky a reklamační řád bez předchozího upozornění. Na již uzavřené smlouvy však taková změna obchodních podmínek a reklamačního řádu nemá vliv.